Quality of Life - Sleep

Quality of Life - Sleep
Poor Sleep Day (Mean): Total Poor Sleep Day (Mean): 18-64 Poor Sleep Day (Mean): 65+ Poor Sleep Days - 14+: Yes: Total Poor Sleep Days - 14+: Yes: 18-64 Poor Sleep Days - 14+: Yes: 65+ Poor Sleep Days - 14+: No: Total Poor Sleep Days - 14+: No: 18-64 Poor Sleep Days - 14+: No: 65+
2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011
Alaska Mean 8.3 8.6 8.3 8.6 8.3 8.6 27.8 28.6 27.8 28.6 27.8 28.6 72.2 71.4 72.2 71.4 72.2 71.4
Alaska Mean - 18-64 8.6 8.9 8.6 8.9 8.6 8.9 28.8 29.6 28.8 29.6 28.8 29.6 71.2 70.4 71.2 70.4 71.2 70.4
Alaska Mean - 65+ 5.6 6.3 5.6 6.3 5.6 6.3 18.4 20.1 18.4 20.1 18.4 20.1 81.6 79.9 81.6 79.9 81.6 79.9
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Quality of Life - Sleep
Poor Sleep Day (Mean): Total Poor Sleep Day (Mean): 18-64 Poor Sleep Day (Mean): 65+ Poor Sleep Days - 14+: Yes: Total Poor Sleep Days - 14+: Yes: 18-64 Poor Sleep Days - 14+: Yes: 65+ Poor Sleep Days - 14+: No: Total Poor Sleep Days - 14+: No: 18-64 Poor Sleep Days - 14+: No: 65+
2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011
Anchorage 8.5 8.7 8.8 9.0 5.6 6.3 28.4 28.7 29.5 29.6 17.8 19.8 71.6 71.3 70.5 70.4 82.2 80.2
Fairbanks North Star 8.9 9.1 9.4 9.6 5.2 5.0 30.1 31.1 32.0 33.1 15.2 14.7 69.9 68.9 68.0 66.9 84.8 85.3
Juneau 8.7 10.2 9.3 11.0 DSU 4.9 27.9 33.8 29.8 36.2 DSU 17.1 72.1 66.2 70.2 63.8 DSU 82.9
Ketchikan Gateway 8.9 8.9 9.1 9.1 DSU DSU 25.2 25.1 25.5 25.1 DSU DSU 74.9 74.9 74.5 74.9 DSU DSU
Kodiak Island 8.7 8.9 8.7 8.9 8.5 9.0 31.6 31.1 31.5 31.3 31.7 30.1 68.5 68.9 68.5 68.7 68.3 69.9
Matanuska-Susitna 8.7 9.1 9.1 9.5 4.5 5.4 28.3 30.5 29.6 32.0 14.1 15.0 71.7 69.5 70.4 68.0 85.9 85.0
Non-Metro/Micropolitan SA 7.4 7.8 7.7 8.1 4.6 5.5 24.1 25.5 25.3 26.4 14.4 18.1 75.9 74.6 74.7 73.6 85.6 81.9