Risk Factors - Tobacco: Environmental Smoke

Risk Factors - Tobacco: Environmental Smoke
Smoking inside home: Yes: Total Smoking inside home: Yes: 18-64 Smoking inside home: Yes: 65+ Smoking inside home: No: Total Smoking inside home: No: 18-64 Smoking inside home: No: 65+ Smoking inside home with children 0-4: Yes: Total Smoking inside home with children 0-4: Yes: 18-64 Smoking inside home with children 0-4: Yes: 65+ Smoking inside home with children 0-4: No: Total Smoking inside home with children 0-4: No: 18-64 Smoking inside home with children 0-4: No: 65+
2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011
Alaska Mean 17.0 14.9 13.9 13.0 11.1 9.7 9.9 17.0 14.9 13.9 13.0 11.1 9.7 9.9 17.0 14.9 13.9 13.0 11.1 9.7 9.9 83.0 85.1 86.1 87.0 88.9 90.3 90.1 83.0 85.1 86.1 87.0 88.9 90.3 90.1 83.0 85.1 86.1 87.0 88.9 90.3 90.1 4.8 5.1 6.3 4.8 5.1 6.3 4.8 5.1 6.3 95.3 94.9 93.7 95.3 94.9 93.7 95.3 94.9 93.7
Alaska Mean - 18-64 17.4 15.1 14.1 13.0 11.1 9.6 9.9 17.4 15.1 14.1 13.0 11.1 9.6 9.9 17.4 15.1 14.1 13.0 11.1 9.6 9.9 82.6 84.9 86.0 87.0 88.9 90.4 90.1 82.6 84.9 86.0 87.0 88.9 90.4 90.1 82.6 84.9 86.0 87.0 88.9 90.4 90.1 4.8 5.2 6.4 4.8 5.2 6.4 4.8 5.2 6.4 95.2 94.8 93.6 95.2 94.8 93.6 95.2 94.8 93.6
Alaska Mean - 65+ 12.7 12.8 12.4 12.2 11.5 9.9 10.0 12.7 12.8 12.4 12.2 11.5 9.9 10.0 12.7 12.8 12.4 12.2 11.5 9.9 10.0 87.3 87.2 87.6 87.8 88.5 90.1 90.0 87.3 87.2 87.6 87.8 88.5 90.1 90.0 87.3 87.2 87.6 87.8 88.5 90.1 90.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Risk Factors - Tobacco: Environmental Smoke
Smoking inside home: Yes: Total Smoking inside home: Yes: 18-64 Smoking inside home: Yes: 65+ Smoking inside home: No: Total Smoking inside home: No: 18-64 Smoking inside home: No: 65+ Smoking inside home with children 0-4: Yes: Total Smoking inside home with children 0-4: Yes: 18-64 Smoking inside home with children 0-4: Yes: 65+ Smoking inside home with children 0-4: No: Total Smoking inside home with children 0-4: No: 18-64 Smoking inside home with children 0-4: No: 65+
2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011 2005-2009 2008-2010 2009-2011
Anchorage 14.5 13.1 11.6 10.2 7.7 6.1 7.4 14.9 13.1 11.4 9.9 7.1 5.5 7.0 10.2 13.6 12.7 12.3 13.0 11.8 10.5 85.5 86.9 88.4 89.8 92.4 93.9 92.6 85.1 86.9 88.6 90.1 93.0 94.5 93.0 89.8 86.5 87.3 87.7 87.0 88.2 89.5 1.9 0.8 4.4 2.0 0.9 4.5 DSU DSU DSU 98.1 99.2 95.6 98.0 99.2 95.5 DSU DSU DSU
Fairbanks North Star 10.5 10.7 10.2 10.0 8.4 7.5 6.9 11.2 11.6 11.1 10.6 9.1 7.7 6.9 4.8 3.2 2.4 4.7 3.4 5.3 6.7 89.5 89.3 89.8 90.1 91.6 92.6 93.1 88.8 88.4 88.9 89.4 90.9 92.3 93.1 95.2 96.8 97.6 95.3 96.6 94.7 93.3 14.9 11.8 11.2 15.1 DSU 11.3 DSU DSU DSU 85.1 88.2 88.8 84.9 DSU 88.7 DSU DSU DSU
Juneau 18.6 15.2 16.9 16.3 14.3 15.7 16.9 20.0 15.6 17.3 16.9 15.9 17.3 17.9 DSU 12.2 13.0 DSU 3.9 DSU 10.1 81.4 84.8 83.2 83.7 85.7 84.3 83.1 80.1 84.4 82.7 83.1 84.1 82.7 82.1 DSU 87.8 87.0 DSU 96.1 DSU 89.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Ketchikan Gateway 12.0 15.5 14.8 12.0 10.4 10.2 11.4 11.3 15.0 13.8 10.6 8.9 10.1 12.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.0 84.5 85.2 88.0 89.6 89.8 88.7 88.7 85.0 86.2 89.4 91.1 89.9 88.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Kodiak Island 21.2 17.8 17.6 16.9 16.0 15.2 14.1 21.9 18.5 17.8 16.9 15.8 15.6 14.4 DSU DSU 15.5 16.6 19.1 DSU 12.2 78.8 82.2 82.5 83.1 84.0 84.8 85.9 78.1 81.5 82.2 83.1 84.2 84.4 85.6 DSU DSU 84.5 83.4 80.9 DSU 87.8 10.9 DSU DSU 10.9 DSU DSU DSU DSU DSU 89.2 DSU DSU 89.2 DSU DSU DSU DSU DSU
Matanuska-Susitna 17.8 14.5 13.7 13.0 12.3 9.7 10.4 17.9 14.5 13.7 13.4 12.8 10.3 10.6 17.4 13.6 14.1 9.0 6.1 2.9 7.9 82.2 85.6 86.3 87.0 87.8 90.3 89.7 82.1 85.5 86.4 86.6 87.3 89.7 89.4 82.6 86.4 86.0 91.0 93.9 97.1 92.1 4.1 2.7 1.7 3.7 2.7 1.7 DSU DSU DSU 95.9 97.3 98.3 96.3 97.3 98.3 DSU DSU DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 20.2 17.1 16.1 15.5 13.7 12.3 11.5 20.6 17.5 16.7 15.9 14.2 12.5 11.7 15.8 13.7 10.5 11.8 9.4 10.6 9.9 79.8 82.9 83.9 84.5 86.3 87.7 88.5 79.4 82.6 83.3 84.1 85.8 87.5 88.3 84.2 86.3 89.5 88.2 90.6 89.4 90.1 5.1 4.8 4.2 5.1 4.8 4.3 DSU DSU DSU 94.9 95.3 95.8 94.9 95.2 95.7 DSU DSU DSU