Chronic Disease - Vision

Chronic Disease - Vision
Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Alaska Mean 21.8 21.8 21.8 78.2 78.2 78.2 9.6 9.6 9.6 90.4 90.4 90.4 4.6 4.6 4.6 95.4 95.4 95.4 3.8 3.8 3.8 96.2 96.2 96.2 21.8 21.8 21.8 78.2 78.2 78.2 9.6 9.6 9.6 90.4 90.4 90.4 4.6 4.6 4.6 95.4 95.4 95.4 3.8 3.8 3.8 96.2 96.2 96.2
Alaska Mean - Alaska Native 21.2 21.2 21.2 78.8 78.8 78.8 10.7 10.7 10.7 89.4 89.4 89.4 6.1 6.1 6.1 93.9 93.9 93.9 4.2 4.2 4.2 95.8 95.8 95.8 21.2 21.2 21.2 78.8 78.8 78.8 10.7 10.7 10.7 89.4 89.4 89.4 6.1 6.1 6.1 93.9 93.9 93.9 4.2 4.2 4.2 95.8 95.8 95.8
Alaska Mean - White 21.7 21.7 21.7 78.3 78.3 78.3 8.9 8.9 8.9 91.2 91.2 91.2 4.5 4.5 4.5 95.5 95.5 95.5 4.1 4.1 4.1 95.9 95.9 95.9 21.7 21.7 21.7 78.3 78.3 78.3 8.9 8.9 8.9 91.2 91.2 91.2 4.5 4.5 4.5 95.5 95.5 95.5 4.1 4.1 4.1 95.9 95.9 95.9
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Vision
Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Anchorage 22.0 19.6 20.4 78.0 80.4 79.6 9.6 7.8 DSU 90.4 92.2 DSU 6.2 6.6 DSU 93.8 93.4 DSU 3.9 4.4 DSU 96.1 95.6 DSU 22.0 19.6 20.4 78.0 80.4 79.6 9.6 7.8 DSU 90.4 92.2 DSU 6.2 6.6 DSU 93.8 93.4 DSU 3.9 4.4 DSU 96.1 95.6 DSU
Fairbanks North Star 28.7 28.2 DSU 71.3 71.8 DSU 15.5 15.4 DSU 84.5 84.6 DSU 2.4 1.1 DSU 97.7 98.9 DSU 3.0 3.7 DSU 97.0 96.4 DSU 28.7 28.2 DSU 71.3 71.8 DSU 15.5 15.4 DSU 84.5 84.6 DSU 2.4 1.1 DSU 97.7 98.9 DSU 3.0 3.7 DSU 97.0 96.4 DSU
Juneau 23.3 22.6 DSU 76.8 77.5 DSU 9.7 4.4 DSU 90.3 95.6 DSU 9.9 4.8 DSU 90.1 95.2 DSU 0.6 0.9 DSU 99.4 99.1 DSU 23.3 22.6 DSU 76.8 77.5 DSU 9.7 4.4 DSU 90.3 95.6 DSU 9.9 4.8 DSU 90.1 95.2 DSU 0.6 0.9 DSU 99.4 99.1 DSU
Ketchikan Gateway 19.6 26.8 DSU 80.4 73.2 DSU 4.5 3.9 DSU 95.5 96.1 DSU 0.0 0.0 DSU 100.0 100.0 DSU 1.8 2.6 DSU 98.3 97.4 DSU 19.6 26.8 DSU 80.4 73.2 DSU 4.5 3.9 DSU 95.5 96.1 DSU 0.0 0.0 DSU 100.0 100.0 DSU 1.8 2.6 DSU 98.3 97.4 DSU
Kodiak Island 21.5 22.8 DSU 78.5 77.2 DSU 10.7 10.8 DSU 89.3 89.2 DSU 3.2 3.2 DSU 96.8 96.8 DSU 4.4 4.5 DSU 95.6 95.5 DSU 21.5 22.8 DSU 78.5 77.2 DSU 10.7 10.8 DSU 89.3 89.2 DSU 3.2 3.2 DSU 96.8 96.8 DSU 4.4 4.5 DSU 95.6 95.5 DSU
Matanuska-Susitna 19.2 19.7 DSU 80.8 80.3 DSU 6.6 5.2 DSU 93.4 94.8 DSU 4.0 4.1 DSU 96.0 95.9 DSU 3.9 4.0 DSU 96.1 96.1 DSU 19.2 19.7 DSU 80.8 80.3 DSU 6.6 5.2 DSU 93.4 94.8 DSU 4.0 4.1 DSU 96.0 95.9 DSU 3.9 4.0 DSU 96.1 96.1 DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 22.0 24.8 19.9 78.0 75.2 80.1 9.8 11.2 8.1 90.2 88.8 91.9 3.4 3.0 4.4 96.7 97.0 95.6 3.9 4.1 3.7 96.1 95.9 96.3 22.0 24.8 19.9 78.0 75.2 80.1 9.8 11.2 8.1 90.2 88.8 91.9 3.4 3.0 4.4 96.7 97.0 95.6 3.9 4.1 3.7 96.1 95.9 96.3