Chronic Disease - Kidney Disease

Chronic Disease - Kidney Disease
Kidney Disease: Yes: Total Kidney Disease: Yes: White Kidney Disease: Yes: Alaska Native Kidney Disease: No: Total Kidney Disease: No: White Kidney Disease: No: Alaska Native Kidney Disease: Yes: Total Kidney Disease: Yes: White Kidney Disease: Yes: Alaska Native Kidney Disease: No: Total Kidney Disease: No: White Kidney Disease: No: Alaska Native
2011 2011 2011 2011 2011 2011
Alaska Mean 2.3 2.3 2.3 97.7 97.7 97.7 2.3 2.3 2.3 97.7 97.7 97.7
Alaska Mean - Alaska Native 2.7 2.7 2.7 97.3 97.3 97.3 2.7 2.7 2.7 97.3 97.3 97.3
Alaska Mean - White 2.4 2.4 2.4 97.6 97.6 97.6 2.4 2.4 2.4 97.6 97.6 97.6
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Kidney Disease
Kidney Disease: Yes: Total Kidney Disease: Yes: White Kidney Disease: Yes: Alaska Native Kidney Disease: No: Total Kidney Disease: No: White Kidney Disease: No: Alaska Native Kidney Disease: Yes: Total Kidney Disease: Yes: White Kidney Disease: Yes: Alaska Native Kidney Disease: No: Total Kidney Disease: No: White Kidney Disease: No: Alaska Native
2011 2011 2011 2011 2011 2011
Anchorage 2.3 2.8 3.6 97.7 97.2 96.4 2.3 2.8 3.6 97.7 97.2 96.4
Fairbanks North Star 2.3 2.8 DSU 97.7 97.2 DSU 2.3 2.8 DSU 97.7 97.2 DSU
Juneau 10.2 5.6 DSU 89.8 94.4 DSU 10.2 5.6 DSU 89.8 94.4 DSU
Ketchikan Gateway 3.0 0.6 DSU 97.0 99.5 DSU 3.0 0.6 DSU 97.0 99.5 DSU
Kodiak Island 2.0 2.3 DSU 98.0 97.7 DSU 2.0 2.3 DSU 98.0 97.7 DSU
Matanuska-Susitna 1.5 1.8 DSU 98.6 98.2 DSU 1.5 1.8 DSU 98.6 98.2 DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 2.3 2.0 2.9 97.7 98.0 97.1 2.3 2.0 2.9 97.7 98.0 97.1