Risk Factors - Tobacco: Environmental Smoke

Risk Factors - Tobacco: Environmental Smoke
Smoking inside home: Yes: Total Smoking inside home: Yes: White Smoking inside home: Yes: Alaska Native Smoking inside home: No: Total Smoking inside home: No: White Smoking inside home: No: Alaska Native Smoking indoors at workplace: Yes: Total Smoking indoors at workplace: Yes: White Smoking indoors at workplace: Yes: Alaska Native Smoking indoors at workplace: No: Total Smoking indoors at workplace: No: White Smoking indoors at workplace: No: Alaska Native Smoking near entrances to indoor workplace: Yes: Total Smoking near entrances to indoor workplace: Yes: White Smoking near entrances to indoor workplace: Yes: Alaska Native Smoking near entrances to indoor workplace: No: Total Smoking near entrances to indoor workplace: No: White Smoking near entrances to indoor workplace: No: Alaska Native Smoking inside home with children 0-4: Yes: Total Smoking inside home with children 0-4: Yes: White Smoking inside home with children 0-4: Yes: Alaska Native Smoking inside home with children 0-4: No: Total Smoking inside home with children 0-4: No: White Smoking inside home with children 0-4: No: Alaska Native
1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011
Alaska Mean 25.0 21.5 15.4 13.2 15.0 12.6 10.9 9.7 8.2 11.5 25.0 21.5 15.4 13.2 15.0 12.6 10.9 9.7 8.2 11.5 25.0 21.5 15.4 13.2 15.0 12.6 10.9 9.7 8.2 11.5 75.0 78.5 84.6 86.8 85.0 87.4 89.1 90.3 91.8 88.5 75.0 78.5 84.6 86.8 85.0 87.4 89.1 90.3 91.8 88.5 75.0 78.5 84.6 86.8 85.0 87.4 89.1 90.3 91.8 88.5 7.5 9.2 7.5 9.2 7.5 9.2 92.5 90.8 92.5 90.8 92.5 90.8 31.5 29.4 31.5 29.4 31.5 29.4 68.5 70.6 68.5 70.6 68.5 70.6 14.9 19.4 8.2 2.3 5.1 4.5 6.8 14.9 19.4 8.2 2.3 5.1 4.5 6.8 14.9 19.4 8.2 2.3 5.1 4.5 6.8 85.1 80.6 91.8 97.7 94.9 95.5 93.2 85.1 80.6 91.8 97.7 94.9 95.5 93.2 85.1 80.6 91.8 97.7 94.9 95.5 93.2
Alaska Mean - Alaska Native 20.1 31.6 18.3 12.8 17.6 10.5 14.2 10.9 6.7 13.1 20.1 31.6 18.3 12.8 17.6 10.5 14.2 10.9 6.7 13.1 20.1 31.6 18.3 12.8 17.6 10.5 14.2 10.9 6.7 13.1 79.9 68.5 81.7 87.2 82.4 89.5 85.8 89.1 93.3 86.9 79.9 68.5 81.7 87.2 82.4 89.5 85.8 89.1 93.3 86.9 79.9 68.5 81.7 87.2 82.4 89.5 85.8 89.1 93.3 86.9 8.5 14.6 8.5 14.6 8.5 14.6 91.5 85.4 91.5 85.4 91.5 85.4 24.0 36.6 24.0 36.6 24.0 36.6 76.0 63.4 76.0 63.4 76.0 63.4 12.0 31.9 8.4 4.7 4.7 3.8 4.8 12.0 31.9 8.4 4.7 4.7 3.8 4.8 12.0 31.9 8.4 4.7 4.7 3.8 4.8 88.0 68.2 91.6 95.3 95.3 96.2 95.2 88.0 68.2 91.6 95.3 95.3 96.2 95.2 88.0 68.2 91.6 95.3 95.3 96.2 95.2
Alaska Mean - White 25.3 21.1 14.3 13.1 12.9 12.7 10.2 8.4 8.6 12.1 25.3 21.1 14.3 13.1 12.9 12.7 10.2 8.4 8.6 12.1 25.3 21.1 14.3 13.1 12.9 12.7 10.2 8.4 8.6 12.1 74.7 78.9 85.7 86.9 87.1 87.3 89.9 91.6 91.4 87.9 74.7 78.9 85.7 86.9 87.1 87.3 89.9 91.6 91.4 87.9 74.7 78.9 85.7 86.9 87.1 87.3 89.9 91.6 91.4 87.9 7.2 8.0 7.2 8.0 7.2 8.0 92.8 92.0 92.8 92.0 92.8 92.0 31.2 29.8 31.2 29.8 31.2 29.8 68.8 70.2 68.8 70.2 68.8 70.2 17.0 12.7 19.4 1.7 8.5 6.0 13.0 17.0 12.7 19.4 1.7 8.5 6.0 13.0 17.0 12.7 19.4 1.7 8.5 6.0 13.0 83.0 87.3 80.6 98.3 91.5 94.0 87.0 83.0 87.3 80.6 98.3 91.5 94.0 87.0 83.0 87.3 80.6 98.3 91.5 94.0 87.0
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Risk Factors - Tobacco: Environmental Smoke
Smoking inside home: Yes: Total Smoking inside home: Yes: White Smoking inside home: Yes: Alaska Native Smoking inside home: No: Total Smoking inside home: No: White Smoking inside home: No: Alaska Native Smoking indoors at workplace: Yes: Total Smoking indoors at workplace: Yes: White Smoking indoors at workplace: Yes: Alaska Native Smoking indoors at workplace: No: Total Smoking indoors at workplace: No: White Smoking indoors at workplace: No: Alaska Native Smoking near entrances to indoor workplace: Yes: Total Smoking near entrances to indoor workplace: Yes: White Smoking near entrances to indoor workplace: Yes: Alaska Native Smoking near entrances to indoor workplace: No: Total Smoking near entrances to indoor workplace: No: White Smoking near entrances to indoor workplace: No: Alaska Native Smoking inside home with children 0-4: Yes: Total Smoking inside home with children 0-4: Yes: White Smoking inside home with children 0-4: Yes: Alaska Native Smoking inside home with children 0-4: No: Total Smoking inside home with children 0-4: No: White Smoking inside home with children 0-4: No: Alaska Native
1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011
Anchorage/Mat-Su 25.0 20.2 14.0 12.9 15.0 10.8 10.1 9.2 6.3 11.3 25.6 19.9 12.1 13.1 12.2 11.9 9.1 8.5 7.7 12.1 DSU DSU DSU 9.5 DSU DSU DSU DSU DSU 13.2 75.0 79.8 86.0 87.2 85.0 89.2 89.9 90.8 93.7 88.7 74.5 80.1 87.9 86.9 87.8 88.1 90.9 91.6 92.3 87.9 DSU DSU DSU 90.5 DSU DSU DSU DSU DSU 86.8 7.0 9.4 6.2 8.1 DSU DSU 93.0 90.6 93.9 91.9 DSU DSU 34.3 29.0 33.4 28.6 DSU DSU 65.7 71.0 66.6 71.4 DSU DSU 16.6 10.6 2.9 1.1 6.5 DSU 9.7 15.6 13.6 3.2 0.0 DSU DSU 23.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 83.4 89.4 97.1 98.9 93.5 DSU 90.3 84.4 86.4 96.8 100.0 DSU DSU 76.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Gulf Coast 27.4 26.2 21.2 14.3 17.7 15.6 16.0 9.9 14.1 14.7 25.4 25.1 19.9 13.5 16.5 13.7 17.2 8.3 13.5 15.8 DSU DSU 17.9 17.1 20.6 20.6 DSU DSU DSU 21.1 72.6 73.8 78.8 85.8 82.3 84.4 84.1 90.1 85.9 85.3 74.6 74.9 80.1 86.5 83.5 86.3 82.8 91.7 86.5 84.2 DSU DSU 82.1 82.9 79.4 79.5 DSU DSU DSU 78.9 10.3 8.8 11.4 7.3 DSU DSU 89.7 91.3 88.6 92.7 DSU DSU 18.7 32.2 19.6 29.8 DSU DSU 81.3 67.8 80.4 70.2 DSU DSU 14.9 27.5 11.9 3.1 2.2 DSU 0.8 16.6 13.0 5.8 4.4 0.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 85.1 72.5 88.1 96.9 97.8 DSU 99.2 83.4 87.1 94.2 95.6 99.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Interior 28.5 23.5 17.1 14.3 14.1 14.5 9.8 10.4 7.6 11.7 28.6 25.1 17.9 13.2 13.2 14.0 7.0 9.0 7.7 10.9 DSU 21.3 17.0 23.4 23.7 11.1 14.1 22.1 DSU 14.0 71.5 76.5 82.9 85.7 85.9 85.6 90.2 89.6 92.4 88.3 71.4 74.9 82.1 86.8 86.8 86.0 93.0 91.0 92.4 89.1 DSU 78.7 83.0 76.6 76.3 88.9 85.9 78.0 DSU 86.0 8.1 11.7 7.9 9.3 DSU DSU 91.9 88.3 92.1 90.7 DSU DSU 34.3 30.5 33.1 31.3 DSU DSU 65.7 69.5 66.9 68.7 DSU DSU 29.9 7.8 18.2 5.8 1.4 0.0 1.5 26.9 10.5 17.8 4.2 2.0 DSU 1.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.1 92.2 81.8 94.2 98.6 100.0 98.5 73.1 89.5 82.2 95.8 98.0 DSU 98.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Northern 24.4 25.8 18.6 13.9 24.2 13.4 14.0 8.1 7.3 17.4 DSU DSU DSU 24.7 DSU DSU DSU DSU DSU 7.0 21.4 34.0 24.4 13.5 25.2 8.3 14.9 11.6 DSU 17.4 75.6 74.2 81.4 86.1 75.8 86.6 86.0 91.9 92.7 82.7 DSU DSU DSU 75.3 DSU DSU DSU DSU DSU 93.0 78.6 66.1 75.6 86.5 74.8 91.7 85.1 88.4 DSU 82.6 DSU 10.4 DSU DSU DSU 9.4 DSU 89.6 DSU DSU DSU 90.6 DSU 29.5 DSU DSU DSU 32.6 DSU 70.5 DSU DSU DSU 67.4 DSU DSU 25.2 DSU DSU DSU 4.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 74.8 DSU DSU DSU 95.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southeast 21.5 19.1 13.5 14.1 11.9 14.2 11.9 11.6 12.3 13.8 20.0 17.0 13.5 12.5 12.0 14.3 12.7 8.4 11.4 14.8 DSU 37.2 18.0 18.0 12.7 14.6 11.5 21.8 DSU 17.6 78.5 80.9 86.5 86.0 88.1 85.8 88.1 88.4 87.7 86.3 80.0 83.0 86.5 87.5 88.0 85.8 87.3 91.6 88.6 85.2 DSU 62.8 82.0 82.0 87.3 85.5 88.5 78.2 DSU 82.4 7.6 6.5 5.0 7.2 DSU 3.0 92.4 93.5 95.0 92.8 DSU 97.0 26.6 26.0 23.2 30.2 DSU 20.1 73.4 74.0 76.8 69.8 DSU 80.0 14.5 23.8 4.5 2.6 DSU DSU 11.7 12.6 9.1 0.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 85.5 76.3 95.5 97.4 DSU DSU 88.3 87.4 90.9 99.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southwest 18.7 22.3 12.8 10.5 10.8 11.8 8.0 6.9 6.3 4.6 24.8 19.9 20.5 18.0 21.4 6.3 17.1 4.0 DSU 5.2 16.3 23.0 9.9 7.4 10.2 7.1 4.8 7.8 3.7 4.2 81.3 77.7 87.2 89.5 89.2 88.2 92.0 93.1 93.7 95.4 75.2 80.1 79.5 82.1 78.6 93.7 82.9 96.0 DSU 94.8 83.7 77.0 90.1 92.6 89.8 92.9 95.2 92.2 96.3 95.8 4.6 4.8 DSU 4.7 6.1 5.9 95.5 95.2 DSU 95.3 94.0 94.1 16.4 29.2 DSU 28.6 14.8 31.9 83.6 70.8 DSU 71.4 85.2 68.1 8.2 15.7 1.7 3.0 2.1 DSU 0.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.1 14.7 1.6 2.3 DSU DSU 1.0 91.8 84.3 98.3 97.0 97.9 DSU 99.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 93.9 85.4 98.4 97.7 DSU DSU 99.0