Chronic Disease - Vision

Chronic Disease - Vision
Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Alaska Mean 22.5 22.5 22.5 77.5 77.5 77.5 7.9 7.9 7.9 92.1 92.1 92.1 3.2 3.2 3.2 96.8 96.8 96.8 3.0 3.0 3.0 97.0 97.0 97.0 22.5 22.5 22.5 77.5 77.5 77.5 7.9 7.9 7.9 92.1 92.1 92.1 3.2 3.2 3.2 96.8 96.8 96.8 3.0 3.0 3.0 97.0 97.0 97.0
Alaska Mean - Alaska Native 23.4 23.4 23.4 76.6 76.6 76.6 9.5 9.5 9.5 90.5 90.5 90.5 4.8 4.8 4.8 95.2 95.2 95.2 3.3 3.3 3.3 96.7 96.7 96.7 23.4 23.4 23.4 76.6 76.6 76.6 9.5 9.5 9.5 90.5 90.5 90.5 4.8 4.8 4.8 95.2 95.2 95.2 3.3 3.3 3.3 96.7 96.7 96.7
Alaska Mean - White 21.9 21.9 21.9 78.1 78.1 78.1 7.7 7.7 7.7 92.3 92.3 92.3 3.1 3.1 3.1 96.9 96.9 96.9 3.3 3.3 3.3 96.7 96.7 96.7 21.9 21.9 21.9 78.1 78.1 78.1 7.7 7.7 7.7 92.3 92.3 92.3 3.1 3.1 3.1 96.9 96.9 96.9 3.3 3.3 3.3 96.7 96.7 96.7
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Vision
Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native Vision or Eye Problems: Yes: Total Vision or Eye Problems: Yes: White Vision or Eye Problems: Yes: Alaska Native Vision or Eye Problems: No: Total Vision or Eye Problems: No: White Vision or Eye Problems: No: Alaska Native Cataracts: Yes: Total Cataracts: Yes: White Cataracts: Yes: Alaska Native Cataracts: No: Total Cataracts: No: White Cataracts: No: Alaska Native Glaucoma: Yes: Total Glaucoma: Yes: White Glaucoma: Yes: Alaska Native Glaucoma: No: Total Glaucoma: No: White Glaucoma: No: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: Yes: Total Age-related Macular Degeneration: Yes: White Age-related Macular Degeneration: Yes: Alaska Native Age-related Macular Degeneration: No: Total Age-related Macular Degeneration: No: White Age-related Macular Degeneration: No: Alaska Native
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Anchorage 22.7 19.9 23.0 77.3 80.1 77.0 7.2 6.4 DSU 92.8 93.6 DSU 4.0 4.0 DSU 96.0 96.1 DSU 3.5 4.5 DSU 96.5 95.6 DSU 22.7 19.9 23.0 77.3 80.1 77.0 7.2 6.4 DSU 92.8 93.6 DSU 4.0 4.0 DSU 96.0 96.1 DSU 3.5 4.5 DSU 96.5 95.6 DSU
Fairbanks North Star 27.2 26.2 DSU 72.8 73.8 DSU 21.0 22.9 DSU 79.0 77.1 DSU 2.3 1.1 DSU 97.7 98.9 DSU 1.7 2.0 DSU 98.3 98.0 DSU 27.2 26.2 DSU 72.8 73.8 DSU 21.0 22.9 DSU 79.0 77.1 DSU 2.3 1.1 DSU 97.7 98.9 DSU 1.7 2.0 DSU 98.3 98.0 DSU
Juneau 21.6 20.1 DSU 78.4 79.9 DSU 5.3 3.0 DSU 94.7 97.0 DSU 3.4 0.8 DSU 96.6 99.2 DSU 0.5 0.6 DSU 99.5 99.4 DSU 21.6 20.1 DSU 78.4 79.9 DSU 5.3 3.0 DSU 94.7 97.0 DSU 3.4 0.8 DSU 96.6 99.2 DSU 0.5 0.6 DSU 99.5 99.4 DSU
Ketchikan Gateway 18.0 26.7 DSU 82.0 73.3 DSU 5.6 1.7 DSU 94.4 98.3 DSU 0.0 0.0 DSU 100.0 100.0 DSU 2.0 4.3 DSU 98.1 95.7 DSU 18.0 26.7 DSU 82.0 73.3 DSU 5.6 1.7 DSU 94.4 98.3 DSU 0.0 0.0 DSU 100.0 100.0 DSU 2.0 4.3 DSU 98.1 95.7 DSU
Kodiak Island 22.3 23.3 DSU 77.7 76.7 DSU 7.5 7.2 DSU 92.5 92.8 DSU 2.3 2.2 DSU 97.7 97.9 DSU 3.6 3.9 DSU 96.4 96.1 DSU 22.3 23.3 DSU 77.7 76.7 DSU 7.5 7.2 DSU 92.5 92.8 DSU 2.3 2.2 DSU 97.7 97.9 DSU 3.6 3.9 DSU 96.4 96.1 DSU
Matanuska-Susitna 20.7 20.8 DSU 79.3 79.2 DSU 6.1 5.2 DSU 93.9 94.8 DSU 4.0 4.2 DSU 96.0 95.9 DSU 2.5 2.8 DSU 97.5 97.2 DSU 20.7 20.8 DSU 79.3 79.2 DSU 6.1 5.2 DSU 93.9 94.8 DSU 4.0 4.2 DSU 96.0 95.9 DSU 2.5 2.8 DSU 97.5 97.2 DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 22.8 24.8 21.7 77.2 75.2 78.3 7.5 8.2 6.9 92.5 91.8 93.1 2.5 2.6 2.9 97.5 97.4 97.1 2.5 2.3 3.2 97.5 97.7 96.8 22.8 24.8 21.7 77.2 75.2 78.3 7.5 8.2 6.9 92.5 91.8 93.1 2.5 2.6 2.9 97.5 97.4 97.1 2.5 2.3 3.2 97.5 97.7 96.8