Chronic Disease - Diabetes

Chronic Disease - Diabetes
Prediabetes: Yes: Total Prediabetes: Yes: White Prediabetes: Yes: Alaska Native Prediabetes: No: Total Prediabetes: No: White Prediabetes: No: Alaska Native Diabetes: Yes: Total Diabetes: Yes: White Diabetes: Yes: Alaska Native Diabetes: No: Total Diabetes: No: White Diabetes: No: Alaska Native Gestational Diabetes: Yes: Total Gestational Diabetes: Yes: White Gestational Diabetes: Yes: Alaska Native Gestational Diabetes: No: Total Gestational Diabetes: No: White Gestational Diabetes: No: Alaska Native Prediabetes: Yes: Total Prediabetes: Yes: White Prediabetes: Yes: Alaska Native Prediabetes: No: Total Prediabetes: No: White Prediabetes: No: Alaska Native Diabetes: Yes: Total Diabetes: Yes: White Diabetes: Yes: Alaska Native Diabetes: No: Total Diabetes: No: White Diabetes: No: Alaska Native Gestational Diabetes: Yes: Total Gestational Diabetes: Yes: White Gestational Diabetes: Yes: Alaska Native Gestational Diabetes: No: Total Gestational Diabetes: No: White Gestational Diabetes: No: Alaska Native
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alaska Mean 8.0 9.3 8.1 7.7 8.0 9.3 8.1 7.7 8.0 9.3 8.1 7.7 92.0 90.8 91.9 92.4 92.0 90.8 91.9 92.4 92.0 90.8 91.9 92.4 5.9 4.0 5.8 4.9 4.2 4.4 4.2 3.8 4.6 4.3 5.1 4.3 5.8 5.2 5.7 7.1 7.1 7.1 7.2 8.2 8.2 5.9 4.0 5.8 4.9 4.2 4.4 4.2 3.8 4.6 4.3 5.1 4.3 5.8 5.2 5.7 7.1 7.1 7.1 7.2 8.2 8.2 5.9 4.0 5.8 4.9 4.2 4.4 4.2 3.8 4.6 4.3 5.1 4.3 5.8 5.2 5.7 7.1 7.1 7.1 7.2 8.2 8.2 94.1 96.0 94.2 95.1 95.9 95.6 95.8 96.2 95.4 95.7 95.0 95.7 94.2 94.9 94.3 92.9 92.9 92.9 92.8 91.8 91.8 94.1 96.0 94.2 95.1 95.9 95.6 95.8 96.2 95.4 95.7 95.0 95.7 94.2 94.9 94.3 92.9 92.9 92.9 92.8 91.8 91.8 94.1 96.0 94.2 95.1 95.9 95.6 95.8 96.2 95.4 95.7 95.0 95.7 94.2 94.9 94.3 92.9 92.9 92.9 92.8 91.8 91.8 1.9 1.7 2.4 3.5 2.2 1.7 2.0 2.6 1.9 1.7 2.4 3.5 2.2 1.7 2.0 2.6 1.9 1.7 2.4 3.5 2.2 1.7 2.0 2.6 98.1 98.3 97.6 96.5 97.8 98.3 98.0 97.4 98.1 98.3 97.6 96.5 97.8 98.3 98.0 97.4 98.1 98.3 97.6 96.5 97.8 98.3 98.0 97.4 9.3 9.3 9.3 90.8 92.0 92.0 5.7 4.6 5.2 95.7 95.7 95.7 2.2 1.7 1.9 98.3 98.3 98.3
Alaska Mean - Alaska Native 10.2 12.0 11.4 8.9 10.2 12.0 11.4 8.9 10.2 12.0 11.4 8.9 89.8 88.0 88.6 91.1 89.8 88.0 88.6 91.1 89.8 88.0 88.6 91.1 3.3 3.9 7.0 2.9 3.1 3.4 4.5 4.5 5.9 6.5 5.7 4.1 7.9 5.5 5.6 6.9 5.5 8.2 6.2 7.7 9.3 3.3 3.9 7.0 2.9 3.1 3.4 4.5 4.5 5.9 6.5 5.7 4.1 7.9 5.5 5.6 6.9 5.5 8.2 6.2 7.7 9.3 3.3 3.9 7.0 2.9 3.1 3.4 4.5 4.5 5.9 6.5 5.7 4.1 7.9 5.5 5.6 6.9 5.5 8.2 6.2 7.7 9.3 96.7 96.2 93.0 97.1 96.9 96.6 95.5 95.6 94.1 93.5 94.4 95.9 92.1 94.5 94.4 93.2 94.5 91.8 93.8 92.3 90.7 96.7 96.2 93.0 97.1 96.9 96.6 95.5 95.6 94.1 93.5 94.4 95.9 92.1 94.5 94.4 93.2 94.5 91.8 93.8 92.3 90.7 96.7 96.2 93.0 97.1 96.9 96.6 95.5 95.6 94.1 93.5 94.4 95.9 92.1 94.5 94.4 93.2 94.5 91.8 93.8 92.3 90.7 1.9 3.9 2.9 3.5 1.7 3.8 3.7 4.0 1.9 3.9 2.9 3.5 1.7 3.8 3.7 4.0 1.9 3.9 2.9 3.5 1.7 3.8 3.7 4.0 98.1 96.1 97.1 96.5 98.3 96.2 96.3 96.0 98.1 96.1 97.1 96.5 98.3 96.2 96.3 96.0 98.1 96.1 97.1 96.5 98.3 96.2 96.3 96.0 11.4 10.2 10.2 89.8 89.8 88.6 3.9 9.3 2.9 96.7 94.5 90.7 1.9 3.7 2.9 96.5 96.2 96.2
Alaska Mean - White 7.8 8.4 7.8 7.1 7.8 8.4 7.8 7.1 7.8 8.4 7.8 7.1 92.2 91.7 92.2 92.9 92.2 91.7 92.2 92.9 92.2 91.7 92.2 92.9 6.4 4.2 5.5 4.9 4.7 4.6 3.6 3.8 4.3 4.1 5.0 4.2 5.0 5.1 5.6 7.3 6.5 5.8 7.2 6.7 7.3 6.4 4.2 5.5 4.9 4.7 4.6 3.6 3.8 4.3 4.1 5.0 4.2 5.0 5.1 5.6 7.3 6.5 5.8 7.2 6.7 7.3 6.4 4.2 5.5 4.9 4.7 4.6 3.6 3.8 4.3 4.1 5.0 4.2 5.0 5.1 5.6 7.3 6.5 5.8 7.2 6.7 7.3 93.6 95.8 94.5 95.1 95.3 95.4 96.4 96.2 95.7 95.9 95.1 95.8 95.0 94.9 94.4 92.7 93.5 94.2 92.8 93.3 92.7 93.6 95.8 94.5 95.1 95.3 95.4 96.4 96.2 95.7 95.9 95.1 95.8 95.0 94.9 94.4 92.7 93.5 94.2 92.8 93.3 92.7 93.6 95.8 94.5 95.1 95.3 95.4 96.4 96.2 95.7 95.9 95.1 95.8 95.0 94.9 94.4 92.7 93.5 94.2 92.8 93.3 92.7 1.9 1.0 2.0 3.0 2.3 1.1 1.9 2.5 1.9 1.0 2.0 3.0 2.3 1.1 1.9 2.5 1.9 1.0 2.0 3.0 2.3 1.1 1.9 2.5 98.1 99.0 98.0 97.0 97.7 98.9 98.1 97.6 98.1 99.0 98.0 97.0 97.7 98.9 98.1 97.6 98.1 99.0 98.0 97.0 97.7 98.9 98.1 97.6 7.8 8.4 7.1 91.7 92.9 92.2 5.0 5.8 4.9 93.6 93.6 92.7 2.0 1.1 2.0 97.0 98.9 98.9
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Diabetes
Prediabetes: Yes: Total Prediabetes: Yes: White Prediabetes: Yes: Alaska Native Prediabetes: No: Total Prediabetes: No: White Prediabetes: No: Alaska Native Diabetes: Yes: Total Diabetes: Yes: White Diabetes: Yes: Alaska Native Diabetes: No: Total Diabetes: No: White Diabetes: No: Alaska Native Gestational Diabetes: Yes: Total Gestational Diabetes: Yes: White Gestational Diabetes: Yes: Alaska Native Gestational Diabetes: No: Total Gestational Diabetes: No: White Gestational Diabetes: No: Alaska Native Prediabetes: Yes: Total Prediabetes: Yes: White Prediabetes: Yes: Alaska Native Prediabetes: No: Total Prediabetes: No: White Prediabetes: No: Alaska Native Diabetes: Yes: Total Diabetes: Yes: White Diabetes: Yes: Alaska Native Diabetes: No: Total Diabetes: No: White Diabetes: No: Alaska Native Gestational Diabetes: Yes: Total Gestational Diabetes: Yes: White Gestational Diabetes: Yes: Alaska Native Gestational Diabetes: No: Total Gestational Diabetes: No: White Gestational Diabetes: No: Alaska Native
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anchorage 7.0 10.0 6.6 8.0 6.8 8.6 6.2 7.2 9.5 15.6 DSU 6.5 93.0 90.0 93.4 92.0 93.2 91.4 93.8 92.8 90.6 84.4 DSU 93.5 4.0 4.4 8.1 5.9 2.8 6.8 3.5 2.7 5.3 5.1 4.9 3.3 6.1 5.1 5.0 8.2 8.3 8.1 9.3 10.5 10.7 4.5 5.2 7.7 5.1 3.2 7.1 3.3 2.8 5.7 4.6 5.5 3.9 4.4 5.4 5.0 8.6 7.8 6.0 9.8 7.1 8.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.7 2.1 6.1 2.9 12.0 8.1 DSU 12.2 96.0 95.6 91.9 94.1 97.2 93.3 96.5 97.3 94.7 94.9 95.1 96.7 93.9 94.9 95.0 91.8 91.7 91.9 90.7 89.5 89.3 95.5 94.8 92.3 94.9 96.8 92.9 96.7 97.2 94.3 95.4 94.5 96.2 95.6 94.7 95.1 91.4 92.2 94.0 90.3 92.9 91.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.3 97.9 93.9 97.1 88.0 91.9 DSU 87.8 2.0 1.4 2.0 3.9 2.3 1.1 0.6 2.8 2.2 0.9 2.5 2.3 2.7 0.5 0.4 2.4 DSU 4.6 DSU DSU DSU DSU DSU 6.6 98.1 98.6 98.0 96.2 97.7 98.9 99.4 97.2 97.8 99.1 97.5 97.7 97.3 99.6 99.6 97.6 DSU 95.4 DSU DSU DSU DSU DSU 93.4 10.0 8.6 15.6 90.0 91.4 84.4 5.0 5.0 2.1 95.0 95.1 97.9 1.4 0.9 4.6 98.6 99.1 95.4
Fairbanks North Star 9.0 10.3 8.6 10.9 7.0 7.9 6.8 10.6 DSU DSU DSU 13.9 91.0 89.7 91.4 89.1 93.0 92.1 93.2 89.5 DSU DSU DSU 86.1 12.1 5.9 1.9 3.7 0.2 3.2 4.6 4.9 4.3 5.1 3.8 7.6 2.7 4.5 3.4 7.1 5.3 5.9 5.9 7.4 9.0 12.9 7.4 0.5 3.0 0.3 3.3 3.7 6.1 4.9 3.7 2.3 4.7 1.8 5.0 3.3 6.5 5.4 5.5 5.6 6.4 9.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.9 DSU DSU DSU 13.3 87.9 94.1 98.1 96.3 99.8 96.8 95.4 95.1 95.7 94.9 96.2 92.4 97.3 95.5 96.6 93.0 94.8 94.2 94.1 92.6 91.0 87.1 92.6 99.5 97.0 99.7 96.7 96.4 93.9 95.1 96.3 97.7 95.3 98.2 95.0 96.7 93.5 94.6 94.6 94.4 93.6 90.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.1 DSU DSU DSU 86.7 2.6 0.7 2.3 3.4 0.7 1.5 0.2 4.2 1.8 0.5 0.8 3.5 0.4 1.9 0.2 6.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.4 99.3 97.7 96.6 99.3 98.5 99.9 95.9 98.2 99.5 99.2 96.6 99.6 98.1 99.8 93.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 9.0 7.0 DSU 91.0 93.0 DSU 2.7 1.8 DSU 97.3 98.2 DSU 2.3 0.8 DSU 97.7 99.2 DSU
Juneau 7.8 10.6 6.5 6.5 4.2 9.3 5.8 7.6 DSU DSU DSU DSU 92.2 89.4 93.5 93.5 95.8 90.7 94.2 92.4 DSU DSU DSU DSU 4.2 7.7 1.8 4.8 6.5 2.9 7.6 10.8 6.5 5.5 4.2 7.6 6.8 3.8 4.3 7.9 9.0 12.7 6.2 10.2 6.5 3.9 8.1 2.2 5.2 0.0 2.1 7.0 9.9 6.2 6.4 4.4 2.0 7.2 3.9 3.8 7.5 6.9 9.7 3.5 8.8 6.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 95.8 92.3 98.2 95.2 93.5 97.1 92.4 89.2 93.5 94.5 95.8 92.4 93.2 96.2 95.8 92.1 91.1 87.3 93.8 89.8 93.5 96.1 91.9 97.8 94.8 100.0 97.9 93.0 90.1 93.8 93.6 95.6 98.0 92.8 96.1 96.2 92.5 93.1 90.3 96.5 91.2 93.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.6 2.4 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.3 0.7 1.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 99.4 97.6 100.0 100.0 100.0 98.0 100.0 99.7 99.3 98.3 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 99.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.5 5.8 DSU 93.5 94.2 DSU 4.8 5.2 DSU 95.2 94.8 DSU 0.3 0.4 DSU 99.7 99.6 DSU
Ketchikan Gateway 6.6 12.8 8.5 10.5 7.1 8.9 9.8 7.2 DSU DSU DSU DSU 93.4 87.2 91.5 89.5 93.0 91.1 90.2 92.8 DSU DSU DSU DSU 1.2 8.6 1.3 0.0 0.0 1.9 13.2 6.6 3.0 1.7 4.5 4.7 4.8 5.9 3.4 8.8 5.0 6.3 6.3 4.5 4.3 DSU 7.3 DSU DSU 0.0 2.7 DSU 5.1 DSU 2.1 3.5 1.0 4.9 5.0 3.7 3.6 7.5 2.8 10.2 1.0 5.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.8 91.5 98.7 100.0 100.0 98.1 86.8 93.4 97.0 98.3 95.6 95.4 95.2 94.1 96.6 91.2 95.0 93.7 93.7 95.5 95.7 DSU 92.7 DSU DSU 100.0 97.4 DSU 94.9 DSU 98.0 96.5 99.0 95.2 95.0 96.3 96.4 92.5 97.2 89.8 99.1 95.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.0 2.2 3.4 6.0 0.0 3.5 0.0 7.9 8.0 1.9 DSU 6.5 0.0 5.5 DSU 3.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 95.0 97.8 96.7 94.0 100.0 96.5 100.0 92.1 92.0 98.1 DSU 93.5 100.0 94.5 DSU 96.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.8 8.9 DSU 87.2 91.1 DSU 3.4 3.7 DSU 96.6 96.3 DSU 2.2 1.9 DSU 97.8 98.1 DSU
Kodiak Island 12.6 7.1 12.3 7.4 12.5 7.5 12.4 8.1 DSU DSU DSU DSU 87.4 92.9 87.7 92.6 87.5 92.5 87.6 91.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.7 DSU DSU 5.8 4.2 3.0 4.2 7.3 4.3 8.3 6.0 9.4 7.4 8.1 6.4 2.4 6.5 7.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.4 4.6 2.7 4.1 4.3 5.5 7.9 5.4 8.3 8.6 6.1 4.4 2.5 7.1 8.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 9.2 DSU DSU DSU 91.3 DSU DSU 94.2 95.8 97.0 95.8 92.8 95.7 91.7 94.0 90.6 92.6 92.0 93.6 97.6 93.5 92.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.6 95.4 97.3 95.9 95.7 94.5 92.1 94.6 91.7 91.5 93.9 95.6 97.6 92.9 91.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 90.8 0.8 0.8 3.6 3.8 2.2 0.0 5.4 1.9 0.9 0.4 2.0 4.4 2.5 0.0 5.8 2.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 99.2 99.2 96.5 96.3 97.8 100.0 94.6 98.1 99.1 99.7 98.1 95.6 97.5 100.0 94.2 97.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.3 12.4 DSU 87.7 87.6 DSU 4.3 5.5 DSU 95.7 94.5 DSU 5.4 5.8 DSU 94.6 94.2 DSU
Matanuska-Susitna 6.9 9.0 7.5 6.3 6.8 9.4 6.9 5.6 11.2 11.3 DSU 14.3 93.1 91.0 92.5 93.8 93.2 90.6 93.1 94.4 88.8 88.7 DSU 85.7 5.9 3.0 10.9 2.5 10.2 0.0 1.1 5.6 2.8 3.8 3.3 5.0 5.4 5.2 5.6 6.0 5.5 6.7 8.1 8.3 5.5 5.1 1.1 8.7 3.2 19.0 0.0 1.4 3.9 3.0 3.9 3.6 4.8 5.5 5.1 5.4 5.0 5.5 5.6 8.1 7.4 4.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.4 4.3 2.3 6.6 2.2 6.5 8.2 DSU 9.1 94.1 97.0 89.1 97.5 89.8 100.0 98.9 94.5 97.2 96.2 96.7 95.0 94.6 94.8 94.4 94.0 94.5 93.4 91.9 91.7 94.5 94.9 98.9 91.3 96.9 81.0 100.0 98.6 96.1 97.0 96.1 96.4 95.2 94.5 94.9 94.6 95.0 94.5 94.4 91.9 92.6 95.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.6 95.7 97.7 93.4 97.8 93.5 91.8 DSU 90.9 2.3 2.5 2.2 3.6 1.5 2.4 1.3 1.7 1.7 1.6 2.0 3.4 1.6 2.0 1.8 2.1 DSU 3.8 DSU DSU 1.0 0.0 DSU DSU 97.7 97.5 97.8 96.4 98.5 97.6 98.7 98.3 98.3 98.4 98.1 96.6 98.4 98.0 98.2 98.0 DSU 96.2 DSU DSU 99.0 100.0 DSU DSU 7.5 6.9 DSU 92.5 93.1 DSU 1.1 1.4 DSU 98.9 98.6 DSU 2.2 2.0 DSU 97.8 98.1 DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 7.7 8.9 8.8 7.4 7.9 7.8 8.1 7.1 7.3 10.3 10.7 9.7 92.3 91.1 91.2 92.6 92.1 92.2 92.0 93.0 92.7 89.7 89.3 90.3 5.0 3.3 3.2 3.5 3.5 2.7 4.0 3.5 5.0 2.9 5.4 4.3 4.7 5.2 5.6 5.6 6.0 6.2 6.4 6.5 5.9 5.7 3.9 2.8 4.0 4.2 2.3 3.2 3.6 3.4 2.9 5.8 4.2 4.4 4.9 6.0 5.0 5.3 6.0 6.4 6.0 5.5 3.6 2.7 4.5 2.5 2.3 2.5 4.8 3.1 7.5 3.4 5.3 4.7 5.4 6.1 4.8 6.6 5.2 5.4 5.7 7.0 7.5 95.0 96.7 96.8 96.5 96.5 97.3 96.0 96.5 95.0 97.1 94.6 95.7 95.3 94.8 94.4 94.4 94.0 93.8 93.6 93.5 94.1 94.3 96.1 97.2 96.0 95.8 97.8 96.9 96.4 96.6 97.1 94.2 95.9 95.6 95.2 94.1 95.0 94.7 94.0 93.6 94.1 94.5 96.4 97.3 95.5 97.5 97.7 97.5 95.2 96.9 92.5 96.6 94.8 95.3 94.6 93.9 95.3 93.4 94.8 94.6 94.3 93.0 92.5 2.0 2.2 2.9 2.6 3.0 3.4 3.8 2.8 1.9 1.3 1.7 2.6 2.8 1.7 2.1 2.2 2.2 3.7 4.2 2.9 3.7 4.1 5.8 3.7 98.0 97.8 97.1 97.4 97.0 96.7 96.2 97.2 98.1 98.7 98.4 97.4 97.2 98.3 97.9 97.8 97.8 96.3 95.8 97.2 96.4 95.9 94.2 96.3 7.4 7.1 9.7 92.6 93.0 90.3 4.7 4.4 5.4 95.3 95.6 94.6 2.8 2.2 3.7 97.2 97.8 96.3