Chronic Disease - Diabetes

Chronic Disease - Diabetes
Prediabetes: Yes: Total Prediabetes: Yes: White Prediabetes: Yes: Alaska Native Prediabetes: No: Total Prediabetes: No: White Prediabetes: No: Alaska Native Diabetes: Yes: Total Diabetes: Yes: White Diabetes: Yes: Alaska Native Diabetes: No: Total Diabetes: No: White Diabetes: No: Alaska Native Gestational Diabetes: Yes: Total Gestational Diabetes: Yes: White Gestational Diabetes: Yes: Alaska Native Gestational Diabetes: No: Total Gestational Diabetes: No: White Gestational Diabetes: No: Alaska Native
2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011
Alaska Mean 8.5 8.3 8.5 8.3 8.5 8.3 91.5 91.7 91.5 91.7 91.5 91.7 5.2 4.9 4.9 4.5 4.3 4.2 4.2 4.2 4.7 4.6 5.1 5.1 5.6 6.0 6.7 7.1 7.1 7.5 7.8 5.2 4.9 4.9 4.5 4.3 4.2 4.2 4.2 4.7 4.6 5.1 5.1 5.6 6.0 6.7 7.1 7.1 7.5 7.8 5.2 4.9 4.9 4.5 4.3 4.2 4.2 4.2 4.7 4.6 5.1 5.1 5.6 6.0 6.7 7.1 7.1 7.5 7.8 94.8 95.1 95.1 95.6 95.7 95.9 95.8 95.8 95.3 95.5 94.9 94.9 94.4 94.0 93.3 92.9 92.9 92.5 92.2 94.8 95.1 95.1 95.6 95.7 95.9 95.8 95.8 95.3 95.5 94.9 94.9 94.4 94.0 93.3 92.9 92.9 92.5 92.2 94.8 95.1 95.1 95.6 95.7 95.9 95.8 95.8 95.3 95.5 94.9 94.9 94.4 94.0 93.3 92.9 92.9 92.5 92.2 2.0 2.5 2.7 2.4 1.9 2.1 2.0 2.5 2.7 2.4 1.9 2.1 2.0 2.5 2.7 2.4 1.9 2.1 98.0 97.5 97.3 97.6 98.1 97.9 98.0 97.5 97.3 97.6 98.1 97.9 98.0 97.5 97.3 97.6 98.1 97.9
Alaska Mean - Alaska Native 11.0 10.7 11.0 10.7 11.0 10.7 89.0 89.3 89.0 89.3 89.0 89.3 5.0 4.8 4.3 3.2 3.9 4.3 5.0 6.1 6.5 5.6 5.8 5.6 6.4 6.0 6.0 6.9 6.7 7.2 7.6 5.0 4.8 4.3 3.2 3.9 4.3 5.0 6.1 6.5 5.6 5.8 5.6 6.4 6.0 6.0 6.9 6.7 7.2 7.6 5.0 4.8 4.3 3.2 3.9 4.3 5.0 6.1 6.5 5.6 5.8 5.6 6.4 6.0 6.0 6.9 6.7 7.2 7.6 95.0 95.2 95.7 96.8 96.1 95.7 95.0 93.9 93.5 94.4 94.2 94.4 93.6 94.0 94.0 93.1 93.3 92.8 92.4 95.0 95.2 95.7 96.8 96.1 95.7 95.0 93.9 93.5 94.4 94.2 94.4 93.6 94.0 94.0 93.1 93.3 92.8 92.4 95.0 95.2 95.7 96.8 96.1 95.7 95.0 93.9 93.5 94.4 94.2 94.4 93.6 94.0 94.0 93.1 93.3 92.8 92.4 2.9 3.4 2.7 3.0 3.1 3.9 2.9 3.4 2.7 3.0 3.1 3.9 2.9 3.4 2.7 3.0 3.1 3.9 97.1 96.6 97.3 97.0 96.9 96.2 97.1 96.6 97.3 97.0 96.9 96.2 97.1 96.6 97.3 97.0 96.9 96.2
Alaska Mean - White 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 7.8 92.0 92.3 92.0 92.3 92.0 92.3 5.4 4.9 5.0 4.7 4.2 3.9 3.9 4.0 4.4 4.4 4.7 4.8 5.2 6.0 6.5 6.5 6.5 6.6 7.1 5.4 4.9 5.0 4.7 4.2 3.9 3.9 4.0 4.4 4.4 4.7 4.8 5.2 6.0 6.5 6.5 6.5 6.6 7.1 5.4 4.9 5.0 4.7 4.2 3.9 3.9 4.0 4.4 4.4 4.7 4.8 5.2 6.0 6.5 6.5 6.5 6.6 7.1 94.6 95.1 95.0 95.3 95.8 96.1 96.1 96.0 95.6 95.6 95.3 95.2 94.8 94.0 93.5 93.5 93.5 93.4 92.9 94.6 95.1 95.0 95.3 95.8 96.1 96.1 96.0 95.6 95.6 95.3 95.2 94.8 94.0 93.5 93.5 93.5 93.4 92.9 94.6 95.1 95.0 95.3 95.8 96.1 96.1 96.0 95.6 95.6 95.3 95.2 94.8 94.0 93.5 93.5 93.5 93.4 92.9 1.7 2.0 2.5 2.1 1.8 1.8 1.7 2.0 2.5 2.1 1.8 1.8 1.7 2.0 2.5 2.1 1.8 1.8 98.3 98.0 97.6 97.9 98.3 98.2 98.3 98.0 97.6 97.9 98.3 98.2 98.3 98.0 97.6 97.9 98.3 98.2
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Diabetes
Prediabetes: Yes: Total Prediabetes: Yes: White Prediabetes: Yes: Alaska Native Prediabetes: No: Total Prediabetes: No: White Prediabetes: No: Alaska Native Diabetes: Yes: Total Diabetes: Yes: White Diabetes: Yes: Alaska Native Diabetes: No: Total Diabetes: No: White Diabetes: No: Alaska Native Gestational Diabetes: Yes: Total Gestational Diabetes: Yes: White Gestational Diabetes: Yes: Alaska Native Gestational Diabetes: No: Total Gestational Diabetes: No: White Gestational Diabetes: No: Alaska Native
2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 1991-1993 1992-1994 1993-1995 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011
Aleutians East 7.0 8.1 DSU DSU DSU DSU 93.0 91.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 10.6 8.6 9.8 4.9 8.6 7.8 7.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 89.4 91.5 90.2 95.2 91.4 92.2 92.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Aleutians West (CA) 6.0 1.9 4.6 DSU DSU DSU 94.0 98.1 95.4 DSU DSU DSU 0.0 0.0 0.9 DSU DSU 1.5 15.5 11.4 11.9 1.9 2.8 2.9 4.0 4.2 4.4 2.8 3.0 5.0 6.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.7 3.5 4.4 3.2 1.2 6.2 9.0 8.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 100.0 99.1 DSU DSU 98.5 84.5 88.6 88.1 98.1 97.2 97.1 96.0 95.8 95.7 97.2 97.0 95.1 93.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.4 96.5 95.6 96.8 98.9 93.8 91.0 91.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 0.6 0.6 1.3 0.8 1.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 99.4 99.4 98.7 99.2 98.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Anchorage 7.9 8.2 7.2 7.4 13.3 11.0 92.1 91.8 92.9 92.6 86.8 89.0 5.6 6.1 5.4 5.2 4.5 4.4 3.8 4.3 5.0 4.4 4.8 4.9 5.4 6.1 7.2 8.2 8.6 9.3 10.1 5.9 6.0 5.1 5.1 4.6 4.4 3.9 4.2 5.1 4.6 4.5 4.5 4.9 6.3 7.1 7.5 7.9 7.6 8.6 DSU DSU DSU 5.0 5.2 5.6 3.1 8.0 8.8 6.0 4.4 3.8 4.0 3.7 4.1 7.7 8.0 9.7 9.8 94.4 93.9 94.6 94.8 95.5 95.6 96.3 95.7 95.0 95.6 95.2 95.1 94.6 93.9 92.8 91.8 91.5 90.8 89.9 94.1 94.0 94.9 94.9 95.4 95.7 96.1 95.8 94.9 95.4 95.5 95.5 95.1 93.7 92.9 92.5 92.2 92.4 91.4 DSU DSU DSU 95.1 94.8 94.5 96.9 92.0 91.2 94.0 95.6 96.2 96.0 96.3 95.9 92.3 92.0 90.3 90.3 1.8 2.4 2.7 2.4 1.3 1.5 1.9 1.9 2.5 1.8 1.2 1.1 2.2 3.2 1.7 3.4 2.7 5.2 98.2 97.6 97.3 97.6 98.7 98.5 98.1 98.1 97.5 98.2 98.9 98.9 97.8 96.8 98.3 96.7 97.3 94.8
Bethel (CA) 7.7 7.5 9.4 9.7 7.2 6.5 92.3 92.5 90.6 90.3 92.8 93.5 3.2 3.0 3.2 2.2 2.3 1.0 0.6 0.7 4.6 2.7 4.7 4.0 5.7 3.8 3.5 2.8 3.5 3.3 3.3 2.5 2.8 2.5 1.3 1.1 0.0 1.2 3.1 8.3 6.4 4.7 3.0 6.4 6.9 7.4 6.4 5.5 6.0 5.8 3.8 3.2 3.4 2.5 2.3 1.0 0.0 0.0 1.0 1.3 5.3 4.8 5.5 2.8 2.2 2.2 3.2 2.6 2.5 96.8 97.0 96.8 97.8 97.7 99.0 99.4 99.3 95.4 97.3 95.3 96.0 94.3 96.2 96.5 97.2 96.6 96.7 96.7 97.5 97.2 97.5 98.7 98.9 100.0 98.8 96.9 91.7 93.6 95.4 97.0 93.7 93.1 92.6 93.7 94.5 94.0 94.2 96.2 96.8 96.6 97.5 97.7 99.0 100.0 100.0 99.1 98.7 94.8 95.2 94.5 97.2 97.8 97.8 96.9 97.4 97.5 7.5 8.1 6.6 5.3 3.9 2.4 3.0 3.0 4.0 1.1 1.1 0.0 9.6 10.0 7.6 6.7 5.1 3.6 92.6 91.9 93.4 94.7 96.2 97.6 97.1 97.0 96.1 98.9 98.9 100.0 90.4 90.0 92.4 93.3 94.9 96.5
Bristol Bay 21.8 18.0 DSU DSU DSU DSU 78.2 82.0 DSU DSU DSU DSU 0.0 0.2 0.1 0.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.4 1.3 1.1 0.9 1.2 1.7 3.7 4.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 99.8 99.9 99.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 93.6 98.7 98.9 99.1 98.8 98.3 96.3 95.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Denali 3.7 14.0 3.3 14.4 DSU DSU 96.3 86.0 96.7 85.6 DSU DSU 1.2 1.5 2.8 0.8 1.0 0.9 1.9 7.8 8.1 11.6 8.2 7.2 5.6 3.3 2.5 3.4 2.3 4.9 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 DSU DSU 8.4 12.6 9.2 8.1 6.0 1.3 1.2 2.7 2.6 4.2 4.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.8 98.5 97.2 99.2 99.0 99.1 98.2 92.3 92.0 88.4 91.8 92.8 94.4 96.7 97.5 96.6 97.7 95.1 89.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 DSU DSU 91.6 87.4 90.8 91.9 94.0 98.8 98.8 97.3 97.4 95.8 95.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.6 2.9 3.8 2.7 1.7 1.1 2.6 2.4 3.4 4.1 1.8 1.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.4 97.2 96.2 97.3 98.4 98.9 97.4 97.7 96.6 95.9 98.2 98.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Dillingham (CA) 4.4 8.4 5.0 6.0 4.3 8.4 95.7 91.6 95.0 94.0 95.8 91.6 3.2 6.9 3.0 1.7 3.2 4.5 5.5 4.7 3.5 2.9 3.2 3.2 5.9 6.8 12.4 11.7 11.4 7.0 6.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 DSU 2.5 3.8 7.5 2.3 3.2 2.7 4.8 6.6 0.0 DSU 0.0 DSU 2.8 2.6 2.6 0.4 2.0 4.0 4.3 2.2 6.9 7.0 6.7 5.5 6.5 8.5 6.3 96.8 93.1 97.0 98.3 96.8 95.5 94.5 95.4 96.5 97.1 96.8 96.8 94.1 93.2 87.6 88.3 88.6 93.0 93.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 DSU 97.5 96.2 92.5 97.8 96.9 97.3 95.2 93.4 100.0 DSU 100.0 DSU 97.2 97.4 97.4 99.6 98.0 96.0 95.7 97.8 93.1 93.0 93.3 94.6 93.5 91.5 93.7 1.7 0.6 1.3 1.3 0.6 0.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.6 1.6 2.7 2.4 0.8 1.0 98.3 99.4 98.7 98.7 99.4 99.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 99.4 98.4 97.3 97.6 99.2 99.0
Fairbanks North Star 7.8 7.6 7.7 7.2 11.3 12.4 92.2 92.4 92.3 92.8 88.7 87.6 6.7 6.0 8.2 6.0 4.6 2.8 3.2 4.1 3.4 4.0 4.5 5.2 5.4 5.6 5.7 6.0 6.8 7.8 7.2 5.1 4.7 9.2 8.1 6.1 2.1 2.8 3.7 3.6 4.1 4.6 5.2 5.3 5.2 5.3 5.4 6.5 7.1 6.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.6 7.6 3.8 5.2 6.1 7.0 5.8 4.8 3.6 5.1 6.0 8.3 8.8 93.3 94.0 91.8 94.0 95.5 97.3 96.8 95.9 96.6 96.0 95.5 94.8 94.6 94.4 94.3 94.0 93.2 92.3 92.8 94.9 95.3 90.8 91.9 94.0 97.9 97.2 96.4 96.5 95.9 95.4 94.8 94.7 94.8 94.7 94.6 93.6 92.9 93.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 95.4 92.4 96.2 94.8 93.9 93.1 94.2 95.2 96.4 94.9 94.1 91.7 91.2 2.3 2.8 2.4 2.5 1.7 1.8 1.7 2.4 2.3 2.4 1.8 2.0 3.0 4.8 3.3 2.6 0.4 0.6 97.7 97.2 97.6 97.5 98.3 98.2 98.3 97.6 97.7 97.6 98.2 98.1 97.0 95.2 96.7 97.4 99.6 99.4
Haines 7.3 7.9 9.0 9.4 DSU DSU 92.7 92.1 91.0 90.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.6 2.4 1.5 3.9 4.7 3.6 3.1 4.8 5.6 8.5 6.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.6 2.7 2.7 2.9 2.7 2.8 6.4 5.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 93.4 97.6 98.5 96.1 95.3 96.4 97.0 95.2 94.4 91.6 93.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.4 97.3 97.3 97.2 97.3 97.3 93.6 94.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.9 8.5 4.4 3.8 0.6 0.7 3.2 3.4 2.5 0.8 0.7 0.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 95.1 91.5 95.6 96.2 99.4 99.3 96.8 96.6 97.5 99.3 99.3 99.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Hoonah-Angoon (CA) 12.9 6.5 DSU DSU DSU DSU 87.1 93.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 0.0 0.0 3.0 3.4 3.8 2.5 4.4 7.4 10.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 100.0 100.0 97.0 96.6 96.2 97.5 95.7 92.6 89.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Juneau 9.3 9.9 7.3 8.5 27.3 21.0 90.7 90.1 92.7 91.5 72.7 79.0 6.7 4.0 1.8 2.4 2.7 4.3 4.7 4.7 4.3 5.4 4.6 4.8 3.6 5.1 5.2 6.0 5.7 6.5 7.5 6.9 3.8 1.2 2.4 2.4 4.5 5.0 4.8 3.4 3.5 2.7 3.7 3.3 5.0 5.0 5.8 5.6 5.9 7.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.2 12.1 13.0 11.6 9.8 5.9 6.9 5.9 8.0 6.2 11.7 13.0 93.3 96.0 98.2 97.6 97.3 95.7 95.3 95.3 95.7 94.6 95.4 95.2 96.4 95.0 94.8 94.0 94.3 93.5 92.5 93.1 96.2 98.8 97.6 97.6 95.5 95.0 95.2 96.6 96.5 97.3 96.4 96.7 95.0 95.0 94.2 94.4 94.1 92.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.8 87.9 87.0 88.4 90.2 94.1 93.1 94.1 92.0 93.9 88.3 87.1 1.8 2.1 2.1 1.9 0.8 2.0 1.0 1.5 1.6 2.0 0.9 3.0 4.2 4.1 4.9 2.4 0.0 0.0 98.2 98.0 97.9 98.1 99.2 98.0 99.0 98.5 98.4 98.0 99.1 97.0 95.8 95.9 95.1 97.6 100.0 100.0
Kenai Peninsula 8.4 8.3 8.0 7.3 14.8 20.0 91.6 91.7 92.0 92.7 85.2 80.0 4.6 3.8 4.2 3.9 3.6 3.8 4.2 3.6 4.6 4.9 6.0 5.5 5.8 6.1 6.3 5.9 6.4 6.5 6.5 4.4 3.7 4.2 3.7 3.4 3.7 4.2 3.6 4.7 5.0 6.1 5.4 5.7 5.6 5.6 5.5 6.3 6.2 6.0 DSU DSU DSU 5.1 7.9 6.0 5.9 DSU 4.8 6.2 6.3 8.5 7.1 10.3 11.8 10.5 10.4 9.6 12.4 95.4 96.2 95.8 96.1 96.4 96.2 95.9 96.4 95.4 95.1 94.1 94.5 94.2 93.9 93.7 94.1 93.6 93.5 93.5 95.6 96.3 95.9 96.3 96.6 96.3 95.9 96.4 95.3 95.0 93.9 94.6 94.3 94.4 94.4 94.6 93.7 93.8 94.0 DSU DSU DSU 94.9 92.1 94.0 94.1 DSU 95.3 93.9 93.7 91.5 92.9 89.7 88.2 89.5 89.6 90.4 87.7 2.0 2.4 2.7 2.5 2.3 2.5 2.0 2.4 2.7 2.4 2.0 1.7 1.9 2.4 2.5 2.7 4.6 6.7 98.0 97.6 97.3 97.5 97.7 97.5 98.0 97.6 97.3 97.6 98.0 98.3 98.1 97.7 97.5 97.4 95.4 93.3
Ketchikan Gateway 8.2 7.3 6.0 6.9 8.6 7.0 91.8 92.7 94.0 93.1 91.4 93.0 4.8 4.8 4.2 4.5 5.6 6.9 8.1 7.4 5.3 5.9 6.4 6.2 5.0 5.3 6.9 9.9 9.2 9.5 7.5 5.3 5.4 2.5 2.6 3.6 6.5 7.6 7.3 5.8 4.6 4.6 4.2 4.9 5.0 5.9 8.1 7.0 7.7 6.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.1 5.1 4.0 6.6 7.5 14.4 14.6 16.1 12.1 95.2 95.2 95.8 95.5 94.4 93.1 91.9 92.7 94.7 94.1 93.6 93.8 95.0 94.7 93.1 90.1 90.8 90.5 92.6 94.7 94.6 97.5 97.4 96.4 93.5 92.4 92.8 94.3 95.4 95.4 95.8 95.1 95.0 94.1 91.9 93.0 92.3 93.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 93.9 94.9 96.0 93.4 92.5 85.6 85.4 83.9 87.9 0.9 0.7 0.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.5 0.0 1.2 1.3 1.3 DSU DSU DSU 0.0 DSU DSU 99.1 99.3 100.0 99.2 99.2 99.1 99.3 99.5 100.0 98.8 98.7 98.7 DSU DSU DSU 100.0 DSU DSU
Kodiak Island 9.4 10.6 9.5 9.6 15.9 17.6 90.6 89.4 90.5 90.4 84.1 82.4 2.9 2.4 0.4 0.8 9.4 11.8 8.3 4.0 3.2 4.1 4.5 5.5 4.9 5.8 5.6 6.3 5.8 5.0 4.8 3.4 3.1 0.7 1.1 12.8 16.5 14.5 3.1 3.4 2.8 3.3 3.7 4.5 3.8 5.4 5.2 7.0 3.7 4.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.1 2.1 8.8 11.8 12.9 9.5 6.0 1.7 97.1 97.6 99.6 99.2 90.6 88.2 91.7 96.0 96.8 95.9 95.5 94.5 95.1 94.2 94.4 93.8 94.2 95.0 95.3 96.6 96.9 99.4 98.9 87.2 83.5 85.5 96.9 96.6 97.2 96.7 96.3 95.5 96.2 94.6 94.8 93.0 96.3 95.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.9 97.9 91.2 88.2 87.1 90.5 94.0 98.3 3.5 4.0 3.0 2.8 1.1 4.4 3.8 3.5 3.0 4.2 1.8 3.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.5 96.0 97.0 97.2 98.9 95.6 96.2 96.5 97.1 95.8 98.2 96.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Lake and Peninsula DSU 4.0 DSU DSU DSU DSU DSU 96.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 5.4 5.3 5.3 DSU DSU DSU 2.4 2.7 1.7 8.5 8.3 8.6 10.3 DSU 13.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.0 1.7 10.1 9.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 94.7 94.7 94.7 DSU DSU DSU 97.6 97.3 98.3 91.5 91.7 91.4 89.7 DSU 86.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.0 98.3 89.9 90.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Matanuska-Susitna 10.5 8.7 10.6 9.3 DSU 7.2 89.5 91.3 89.4 90.7 DSU 92.8 5.0 4.6 6.2 6.1 5.3 4.5 4.5 3.9 5.2 5.5 7.0 6.4 8.1 7.8 8.5 7.4 5.5 5.1 5.6 5.1 4.7 6.6 6.3 4.0 3.5 3.4 3.9 3.8 4.5 5.9 6.4 7.4 7.7 7.8 6.5 4.2 4.8 6.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.3 12.7 13.0 8.8 11.5 6.4 3.3 95.0 95.4 93.8 93.9 94.7 95.5 95.5 96.1 94.8 94.5 93.0 93.6 92.0 92.3 91.5 92.6 94.5 95.0 94.4 94.9 95.3 93.4 93.7 96.0 96.5 96.7 96.1 96.2 95.5 94.1 93.7 92.6 92.4 92.2 93.6 95.8 95.2 94.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.7 87.3 87.1 91.2 88.5 93.6 96.7 1.8 2.8 3.1 2.0 2.5 2.4 1.1 2.4 3.0 2.3 2.8 2.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.2 97.2 96.9 98.0 97.5 97.6 98.9 97.6 97.1 97.7 97.2 97.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Nome (CA) 8.4 9.3 7.1 17.4 8.7 10.0 91.6 90.7 93.0 82.7 91.3 90.0 2.7 6.3 5.1 3.3 0.2 1.4 2.4 3.2 4.5 3.7 2.8 2.9 3.7 6.4 5.5 6.6 5.0 6.1 5.1 4.2 6.3 2.6 1.4 0.6 2.6 2.7 DSU 2.2 4.0 3.2 1.7 3.4 7.0 9.6 12.3 10.4 10.2 4.1 2.0 6.3 5.9 3.8 0.0 0.7 2.0 3.3 5.0 3.6 2.5 3.3 3.5 5.2 3.3 4.2 3.0 5.0 4.8 97.3 93.7 94.9 96.7 99.8 98.6 97.6 96.8 95.5 96.3 97.2 97.1 96.3 93.7 94.5 93.4 95.0 93.9 94.9 95.8 93.7 97.4 98.6 99.4 97.4 97.3 DSU 97.8 96.0 96.8 98.3 96.6 93.0 90.4 87.7 89.6 89.8 95.9 98.0 93.7 94.2 96.2 100.0 99.3 98.0 96.7 95.0 96.4 97.5 96.7 96.5 94.8 96.7 95.8 97.0 95.0 95.2 2.5 2.4 3.6 3.8 3.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 DSU DSU 2.9 2.4 3.8 4.2 3.6 2.9 97.5 97.6 96.4 96.2 96.6 96.8 100.0 100.0 100.0 100.0 DSU DSU 97.1 97.6 96.2 95.9 96.4 97.1
North Slope 11.3 18.5 DSU 8.0 11.3 20.6 88.7 81.5 DSU 92.0 88.7 79.4 3.6 3.2 1.3 4.3 5.4 5.4 3.8 2.7 3.7 3.4 4.9 4.3 4.8 5.2 7.0 8.2 8.4 10.6 15.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.9 3.2 5.6 7.6 9.1 9.0 7.6 10.6 7.1 DSU 19.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.9 1.7 0.7 0.9 1.2 2.8 4.5 4.6 3.5 3.7 7.4 13.9 96.4 96.8 98.7 95.7 94.6 94.7 96.2 97.3 96.3 96.6 95.2 95.8 95.2 94.8 93.1 91.8 91.6 89.4 84.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 99.1 96.9 94.5 92.4 90.9 91.0 92.5 89.4 92.9 DSU 80.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.1 98.3 99.3 99.2 98.9 97.2 95.5 95.5 96.5 96.3 92.6 86.1 1.7 2.2 6.0 5.0 5.8 3.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.1 2.2 7.9 6.8 8.1 3.0 98.3 97.8 94.0 95.0 94.2 96.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.9 97.9 92.1 93.2 91.9 97.0
Northwest Arctic 7.1 7.7 4.6 8.0 7.8 8.9 92.9 92.3 95.4 92.1 92.2 91.1 2.2 2.3 1.0 0.8 4.6 5.6 10.3 7.7 8.2 6.2 6.0 4.6 4.1 5.0 6.9 4.0 3.2 5.9 7.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.8 3.5 9.0 7.4 3.2 3.8 3.4 9.1 0.0 0.9 1.1 0.8 5.2 5.9 11.0 9.2 10.6 7.4 7.2 5.0 5.0 4.4 6.9 3.9 3.0 6.9 7.5 97.8 97.8 99.0 99.2 95.4 94.4 89.7 92.3 91.8 93.9 94.0 95.4 95.9 95.0 93.1 96.0 96.8 94.1 93.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 95.2 96.5 91.0 92.6 96.8 96.2 96.6 90.9 100.0 99.1 98.9 99.2 94.9 94.1 89.0 90.8 89.4 92.6 92.8 95.0 95.0 95.6 93.1 96.1 97.0 93.1 92.5 1.7 1.8 1.4 4.8 8.1 9.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.9 1.6 1.2 5.0 9.5 10.4 98.3 98.2 98.6 95.2 91.9 90.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.1 98.4 98.8 95.0 90.5 89.6
Petersburg 11.4 7.2 10.8 7.3 DSU DSU 88.6 92.8 89.2 92.7 DSU DSU 1.2 0.0 0.0 4.1 4.7 4.4 1.4 0.5 2.9 2.3 2.0 1.0 2.5 4.4 4.6 8.0 8.6 13.0 9.2 1.4 0.0 0.0 4.7 5.8 5.3 1.8 0.6 2.2 1.6 1.5 1.5 3.6 5.6 5.5 8.2 6.5 6.7 2.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.8 100.0 100.0 96.0 95.3 95.6 98.6 99.5 97.2 97.7 98.1 99.0 97.6 95.6 95.5 92.0 91.4 87.0 90.9 98.6 100.0 100.0 95.3 94.2 94.7 98.2 99.4 97.8 98.4 98.5 98.5 96.4 94.4 94.6 91.8 93.5 93.3 97.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 0.3 2.0 2.1 1.2 0.0 0.0 0.4 2.8 2.7 1.4 0.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 99.7 98.0 97.9 98.8 100.0 100.0 99.6 97.2 97.3 98.6 100.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Prince of Wales-Hyder (CA) 15.0 12.6 11.8 7.1 14.2 14.8 85.0 87.4 88.3 93.0 85.8 85.2 3.2 3.0 4.8 3.6 5.4 2.9 5.6 3.8 5.5 2.5 4.1 5.5 7.0 7.3 4.3 5.2 5.1 4.6 3.9 DSU DSU DSU DSU 0.0 0.0 0.0 DSU DSU DSU 0.0 2.6 5.9 7.4 4.4 3.0 3.9 4.0 3.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 7.2 DSU 10.5 9.7 8.1 4.6 6.7 6.8 5.2 4.1 96.8 97.0 95.2 96.4 94.6 97.1 94.4 96.2 94.6 97.5 95.9 94.5 93.0 92.7 95.7 94.8 94.9 95.4 96.1 DSU DSU DSU DSU 100.0 100.0 100.0 DSU DSU DSU 100.0 97.5 94.1 92.6 95.7 97.0 96.2 96.0 96.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.8 DSU 89.5 90.3 91.9 95.4 93.3 93.2 94.8 95.9 2.8 2.0 1.4 1.8 2.8 5.4 0.0 0.0 0.0 2.8 4.2 6.7 5.0 3.7 2.6 DSU DSU DSU 97.2 98.0 98.6 98.2 97.2 94.6 100.0 100.0 100.0 97.2 95.8 93.3 95.0 96.3 97.4 DSU DSU DSU
Sitka 4.8 5.7 4.9 4.4 DSU DSU 95.2 94.3 95.1 95.6 DSU DSU 7.5 7.1 7.2 8.5 9.1 6.0 6.6 5.5 7.4 6.2 6.4 5.8 5.6 4.6 4.4 4.4 5.9 5.5 6.0 6.2 7.5 6.4 6.8 5.9 3.9 5.6 3.5 5.3 4.3 6.0 4.7 5.1 3.8 4.6 4.8 6.8 6.0 6.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.6 4.4 5.0 DSU DSU 92.5 92.9 92.8 91.5 90.9 94.1 93.4 94.5 92.6 93.8 93.6 94.2 94.4 95.4 95.6 95.6 94.1 94.6 94.0 93.8 92.5 93.6 93.2 94.1 96.1 94.4 96.5 94.7 95.7 94.0 95.3 94.9 96.2 95.4 95.2 93.2 94.0 93.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.4 95.6 95.0 DSU DSU 0.0 0.6 2.3 2.6 3.5 1.3 0.0 0.8 1.6 2.0 2.2 1.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 99.5 97.8 97.4 96.5 98.7 100.0 99.2 98.4 98.0 97.8 98.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Skagway DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southeast Fairbanks (CA) 6.0 7.0 6.5 6.4 DSU DSU 94.0 93.0 93.5 93.7 DSU DSU DSU 0.9 1.0 0.9 DSU DSU 5.4 7.3 6.2 4.6 2.8 5.5 7.0 8.1 7.8 9.5 7.6 8.6 7.6 DSU 1.3 1.5 1.3 DSU DSU DSU 1.7 1.8 4.3 2.6 4.0 5.9 8.0 8.6 7.3 5.4 5.7 6.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 99.1 99.0 99.1 DSU DSU 94.6 92.7 93.8 95.4 97.2 94.6 93.0 91.9 92.2 90.5 92.5 91.4 92.4 DSU 98.7 98.5 98.7 DSU DSU DSU 98.3 98.2 95.7 97.4 96.1 94.1 92.0 91.4 92.7 94.6 94.3 93.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.4 2.7 3.4 6.8 5.8 4.6 2.9 3.5 5.0 5.3 2.7 0.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.6 97.3 96.6 93.2 94.2 95.4 97.1 96.5 95.0 94.7 97.3 99.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Valdez-Cordova (CA) 11.3 8.5 9.4 8.3 DSU 9.5 88.7 91.5 90.6 91.7 DSU 90.5 2.7 2.8 4.4 1.5 0.9 1.1 1.7 2.3 1.6 1.6 3.0 3.4 3.9 4.3 6.3 6.6 7.1 6.1 4.6 0.8 0.8 2.8 1.7 1.1 0.3 1.3 1.4 1.0 0.4 2.2 2.9 4.6 5.4 7.6 7.6 7.3 5.6 3.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.3 3.1 4.9 DSU 4.1 DSU 5.3 97.3 97.2 95.7 98.5 99.1 98.9 98.3 97.7 98.4 98.4 97.0 96.7 96.1 95.8 93.7 93.5 92.9 93.9 95.5 99.3 99.3 97.2 98.3 98.9 99.7 98.7 98.6 99.0 99.6 97.8 97.1 95.4 94.7 92.4 92.4 92.7 94.4 96.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.7 96.9 95.1 DSU 95.9 DSU 94.7 1.4 1.0 1.1 1.5 0.5 1.3 2.0 0.9 1.0 1.5 0.7 2.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.6 99.0 98.9 98.5 99.5 98.7 98.0 99.1 99.0 98.5 99.3 98.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Wade Hampton (CA) 4.1 5.2 DSU DSU 4.1 5.3 95.9 94.9 DSU DSU 95.9 94.8 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.8 3.4 5.7 6.2 5.8 4.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.2 1.1 0.8 DSU DSU DSU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.9 4.5 3.8 4.7 4.3 4.5 99.0 99.2 99.4 99.4 99.3 99.3 100.0 100.0 99.8 99.8 99.7 99.9 99.9 99.2 96.6 94.3 93.8 94.3 95.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.8 99.0 99.2 DSU DSU DSU 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.8 99.1 95.5 96.2 95.3 95.7 95.5 3.3 3.0 2.8 1.2 4.2 7.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.5 3.3 2.9 1.3 4.3 7.6 96.7 97.0 97.2 98.8 95.8 92.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.5 96.7 97.1 98.7 95.7 92.4
Wrangell 15.7 14.1 13.8 8.6 DSU DSU 84.3 86.0 86.2 91.4 DSU DSU DSU DSU 3.6 7.7 DSU DSU DSU DSU 2.9 8.0 4.5 5.8 3.6 6.1 5.7 4.8 3.0 4.6 5.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 7.9 1.0 2.9 3.3 5.4 3.0 4.7 4.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.4 92.4 DSU DSU DSU DSU 97.1 92.0 95.5 94.2 96.4 93.9 94.3 95.2 97.0 95.4 94.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.1 99.0 97.2 96.8 94.6 97.0 95.3 95.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.9 2.3 2.2 0.7 0.0 0.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.1 97.7 97.8 99.3 100.0 100.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yakutat DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yukon-Koyukuk (CA) 10.3 10.6 9.5 7.8 11.8 13.1 89.7 89.5 90.5 92.2 88.2 86.9 3.0 3.2 1.1 1.3 1.3 3.2 5.0 7.7 6.9 6.6 6.5 7.4 6.2 6.7 6.5 8.7 9.2 7.3 5.7 DSU DSU DSU DSU 1.7 0.7 0.0 DSU 3.6 DSU DSU 1.6 1.9 3.6 5.5 6.2 11.2 10.1 14.1 4.3 3.6 0.0 0.0 1.1 5.0 8.9 11.6 8.6 8.2 7.6 8.1 5.9 6.7 6.9 7.4 5.7 4.0 3.1 97.0 96.8 99.0 98.7 98.7 96.8 95.0 92.3 93.2 93.4 93.5 92.6 93.8 93.3 93.5 91.3 90.8 92.7 94.3 DSU DSU DSU DSU 98.3 99.3 100.0 DSU 96.5 DSU DSU 98.4 98.1 96.4 94.5 93.8 88.8 89.9 85.9 95.7 96.4 100.0 100.0 98.9 95.0 91.1 88.5 91.4 91.9 92.5 91.9 94.1 93.3 93.1 92.6 94.3 96.0 96.9 1.3 1.5 2.7 2.8 7.2 7.8 DSU DSU DSU 4.7 DSU DSU 1.9 2.0 1.7 1.6 8.7 9.5 98.7 98.6 97.3 97.2 92.9 92.2 DSU DSU DSU 95.3 DSU DSU 98.1 98.0 98.3 98.4 91.3 90.5